W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Konkurs "Wygraj gadżety festiwalowe"

 

organizowany na portalu społecznościowym Facebook / Vitis Music Sfera

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ GADŻETY FESTIWALOWE”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/Vitis-Music-Sfera-287531775025000/, dalej zwanym „Stroną Konkursową”,  zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2. Organizatorem, podmiotem odpowiedzialnym za organizację konkursu oraz fundatorem nagród jest firma Fundacja Na Rzecz Wspierania Muzyki i Rozwoju Winiarstwa im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Tarnowie 33-100, ul. Karpacka 27, zarejestrowaną w KRS, nr rej. 0000716065, NIP 8733265715, REGON 369356780, dalej zwaną „Organizator”.
 3. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wygraj gadżety festiwalowe”, dalej zwany „Konkursem”.
 4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli wszystkich narodowości.
 5. Konkurs rozpoczyna się 13.07.2019 o godzinie 12:00 i kończy 18.07.2019 o godzinie 12:00, dalej „Czas Trwania Konkursu”.
 6. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne i jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.
 7. Fundatorem nagród jest Organizator.
 8. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
 1. Jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą małoletnią (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiada zgodę swoich opiekunów prawnych na udział w konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.
 2. Wykona poprawnie zadanie konkursowe.
 3. Nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz Organizatora, ani członkiem ich rodzin.
 4. Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

 

 1. Zadanie Konkursowe polega na:
 1. Wskazaniu przez Uczestnika Konkursu na który koncert się wybiera i wyjaśnieniu dlaczego zdecydował się wybrać akurat ten rodzaj muzyki/artystów jako komentarz w wątku konkursowym pod głównym postem na stronie https://www.facebook.com/Vitis-Music-Sfera-287531775025000/
 2. polubienie postu.
 1. Uczestnik może dostarczyć w czasie trwania konkursu tylko jedno zgłoszenie, jako jeden komentarz pod postem.
 2. Ilość słów i zdań użytych przez Uczestnika jest dowolna i nieograniczona.
 3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na fundacja@muzykaiwino.pl.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu facebook.com, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe.
 6. Komentarz dostarczony w ramach Zadania Konkursowego nie może zawierać treści, które mogłyby naruszać prawo autorskie osób trzecich lub dobra osobiste osób trzecich, posiadać charakter obraźliwy (wulgaryzmy), naruszać dobre obyczaje, normy społeczne oraz słowa dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych, a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
 2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
 4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
 5. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zgodnie z § 3 pkt 6 niniejszego regulaminu.

 

§ 5

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie zostanie wyłoniona 1 zwycięska odpowiedź, która nie będą edytowana przez Uczestnika.
 3. Jury, które wyłoni zwycięzcę będzie powołane przez Organizatora.
 4. Organizator ogłosi swoją decyzję – nazwisko nagrodzonego Uczestnika na stronie konkursowej w momencie zakończenia Czasu Trwania Konkursu pod postem konkursowym.
 5. Osoba, która wygra konkurs jest zobowiązana skontaktować się z Organizatorem za pomocą strony konkursowej w widomości prywatnej lub drogą mailową fundacja@muzykaiwino.pl.
 6. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 90 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik nie spełni jednego lub więcej warunków zawartych w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 6

NAGRODY

Nagrody dla zwycięzców konkursu.

 1.  Nagrodami w konkursie jest zestaw festiwalowych gadżetów reklamowych wyprodukowanych przez firmę Grupa Perfeccto z siedzibą w Tarnowie i przekazanych Organizatorowi. W skład wygranych gadżetów wchodzą T-shit (rozmiar wybierany losowo przez Organizatora), torba lub plecak bawełniany (wybierany losowo przez Organizatora) oraz ołówek. Wszystkie gadżety mają nadrukowane kolorowe logotypy 3.edycji Vitis Music Sfera Festival.   
 2. Fundatorem nagród jest Fundacja Na Rzecz Wspierania Muzyki i Rozwoju Winiarstwa im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 3. Nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich zwycięzcy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odebranie którejkolwiek nagrody.
 5. Organizator wyklucza możliwość zamiany wygranej nagrody na inną nagrodę rzeczową lub na jej ekwiwalent odpowiednio pieniężny lub rzeczowy.
 6. Nagroda zostanie przyznane przez Jury powołane przez Organizatora.
 7. Nagroda wymieniona w § 6, pkt. 1. zostanie przyznana jednej osobie, która zgodnie z decyzją Jury spełni warunki Konkursu.
 8. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
 9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej.
 10. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem i/lub Koordynatorem w terminie kolejnych 7 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o wygranej w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
 11. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
 13. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
 14. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
 15. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przez Organizatora po wcześniejszym kontakcie mailowych fundacja@muzykaiwino.pl lub telefonicznym 504741916.

 

 

§ 7

DANE OSOBOWE

 1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Na Rzecz Wspierania Muzyki i Rozwoju Winiarstwa im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 3. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
 4. Po zakończeniu Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail fundacja@muzykaiwino.pl- wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. 

 

§ 8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres fundacja@muzykaiwino.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać Imię, Nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator portalu Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com ani z nim związany.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
 8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: fundacja@muzykaiwino.pl
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Vitis Music Sfera
designed by bestudio.pl

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. W celu uzyskania dostępu do cennika prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym

Pobierz cennik